ÇEREZLERLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK BURGER KING AYDINLATMA METNİ

 

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TAB Gıda”), Burger King® markasının Türkiye’de münhasır lisans hakkı sahibi ve restoranlarının Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağıdır.

Biz, TAB Gıda olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan TAB Gıda’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

TAB Gıda olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, www.burgerking.com.tr internet sitemizi ziyaretiniz ile birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır: 

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etme Hukuki Sebebi

İşlem Güvenliği Verisi

IP bilginiz

Belirtilen bilginiz, Burger King® internet sitemizi ziyaretiniz vasıtasıyla otomatik yollarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla TAB Gıda ’nın meşru olan menfaatlerinin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Pazarlama Verisi

Çerezler vasıtasıyla elde edilen ziyaretlerinize ilişkin bilgiler (Ziyaretçilerin gerçek kişi olduğuna dair bilgi, ziyaret sıklığınız, süresi ve ziyaret sayınız, ziyaret ettiğiniz sayfalar)

Burger King® internet sitemizi ziyaretiniz vasıtasıyla otomatik yollarla ve açık rızanızın varlığı halinde elde edilmektedir.

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Burger King® tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

  • İnternet sitesi güvenliğimizin sağlanması,
  • Çerezlere ilişkin tercihlerinizin kaydedilmesi amaçlarıyla

İşlem güvenliği kategorisindeki verileriniz,

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

  • Burger King® internet sitesi ziyaretçilerinin kullanımlarına yönelik sunucuları yurt dışında bulunan iş ortaklarımızca analitik ölçümler yapılması,
  • Burger King® internet sitesi ziyaretlerinin ölçümlerinin yapılarak trafik akışının takip edilmesi,
  • Burger King® internet sitesi ziyaretleri kapsamında yapılan analizler sonucunda ziyaret sıklığının belirlenmesi,
  • Analitik ölçümler vasıtasıyla öğrenilen ziyaretçi hareketlerine yönelik hizmetlerimizin geliştirilmesi,
  • Burger King® internet sitesinde gerçekleştirilen ziyaretlerin sayısının artırılabilmesi,
  • Potansiyel müşterilerin Burger King® internet sitesine yönlendirilmesi,
  • Reklamcılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla,

Pazarlama kategorisindeki verileriniz,

Açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir.

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi dilediğiniz zaman buradan değiştirebilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; TAB Gıda hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sunucularına aktarılabilmektedir.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@tabgida.com.tr adresine iletebilirsiniz.